Kilolek Game

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „ Попълни липсващите думи”.
Килолек е за ……………, кара ме да се чувствам……………. и топи ……….!

Период на играта: периодът за участие в играта е от нейното публикуване до 23:59 ч. на 7.03.2021 г.

II.ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИЦИ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Организатор на играта  е „Мирта Медикус “ ООД.

Участници в играта

В играта имат право на участие само лица навършили 18-годишна възраст, с валиден фейсбук профил. При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение.

В играта нямат право да участват служители на  Мирта Медикус ЕООД и техни роднини, както и лица, пряко свързани с организирането на играта.

Механизъм на играта

Всеки, относно който са налице условията, посочени в рездел II, т.2 и който извърши действията, описани по-долу, автоматично участва в играта:

 1. Харесал е Фейсбук страницата на Мирта Медикус
 2. В коментар под поста е попълнил липсващите думи:
  Килолек е за ……………, кара ме да се чувствам……………. и топи ……….!
 3. Коментарът е одобрен от организатора и отговаря на конкретните ускловия на играта.

III. НАГРАДЕН ФОНД:

 1. Наградата е индивидуален хранителен режим изготвен от д-р Димитър Пашкулев и продукта Килолек.
 2. Наградата се предоставя в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.

IV. ПЕЧЕЛИВШ

 1. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип на 8.03.2021 г.

V.ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

Името на печелившия участник, ще бъде обявено на фейсбук страницата на Мирта Медикус  на  8.03.2021 г.

Предоставяне на наградата

Печелившият участник следва да осъществи връзка с Мирта Медикус посредством лично съобщение във фейсбук страницата  или на имейл mirta_medicus@abv.bg  за допълнителни уточнения как да получи наградата си.

Непотърсени награди в срок до 14 дни се анулират.

VI.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1.1 Отговорността на Организатора към участника се ограничава до наградата, която той има право да получи.

VII. ДРУГИ

Настоящата игра се организира в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за защита на конкуренцията.

 1. Личните данни на участниците се събират и обработват от Организатора за целите на организираната игра при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 2. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираната томбола, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.
 3. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на общите условия за участие, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

Благодарим ви!