ПРАВИЛА ЗА ИГРАТА „МИСИЯ ЗДРАВЕ“

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Играта се организира под името „МИСИЯ ЗДРАВЕ”.

Играта се организира и провежда на български език, на територията на Република България.

Срок на играта: 22.03.2024 г. – 22.09.2024 г.

Съдържанието на тези правила е достъпно в интернет, на адрес https://www.mirtamedicus.com/obshti-usloviya-misiya-zdrave/, в периода на организиране на играта, считано от откриването ѝ на 22.03.2024 г. – 22.09.2024 г.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА

1. Организатор на играта.

Играта се организира от „Мирта Медикус “ ЕООД, наричано по-долу Организатор.

2. Участници в играта

В играта може да участва всяко дееспособно физическо лицe, навършило 18 години към датата на участие в играта. В играта не могат да участват юридически лица.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ.

1. Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на продукти на марката Mirta Medicus по техен избор.

2. Един и същ участник може да участва повече от един път за награда от всяко ниво, при условие, че регистрира уникални кодове от скреч-стикерите.

3. Наградите в играта са разделени на две групи. Едните за крайни клиенти, другите за фармацевти. Възможните награди са следните:

 • Крайни клиенти:

Наградният фонд от печелившите скреч-стикери е:

 1. 10 000 бр. Промокода за 50% отстъпка от www.mirtamedicus.com
 2. 30 000 бр. Промокода за 30% отстъпка от www.mirtamedicus.com
 3. 30 бр. Диспенсъри за сапун
 4. 10 бр. Ваучер за уикенд за двама в Банско или Велинград (по избор)
 • Фармацевти:

Наградният фонд от печелившите скреч-стикери е:

 • 50 бр. Диспенсъра за сапун
 • 10 Уикенда за двама в Банско или Велинград (по избор)

Наградният фонд от събрани талони е:

 • Срещу събрани 175 талона – кафемашина
 • Срещу събрани 350 талона – кафемашина с възможност за капучино.
 • Срещу събрани 800 талона – подаръчен ваучер на стойност 1000 лв.

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име и имейл адрес) ще бъдат съхранявани за законосъобразния срок. Личните данни на спечелилите участници ще бъдат съхранявани за счетоводни и данъчни цели за срок 10 години, считано от 22.03.2024 г., след което ще бъдат унищожени.

5. Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Наградите се предоставят в рамките на периода от спечелване на наградата до 60 дни след завършване на играта. Получаването на награда, от наградния фонд на краен клиент от точка 3 и 4 и всички награди от фонд на “талон на фармацевта”, става чрез изпращането ѝ по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

6. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.

7. Всеки участник има право по всяко време да заяви отказ от по-нататъшно участие в играта чрез интернет, на адрес https://www.mirtamedicus.com/kontakti/

8.  Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

1. Организаторът не носи отговорност за осъществяване на контакт със спечелил участник при липсващи или попълнени некоректни данни в регистрационната форма за участие или при посочен неточен адрес за доставка.

2. В случай че в хода на играта се установи деклариране от страна на участник на неверни данни относно обстоятелства, касаещи играта, Организаторът ще сигнализира компетентните органи за ангажиране на отговорността на участника.

3. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите от играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Предоставените доброволно от всеки участник лични данни ще бъдат обработвани от „Мирта Медикус “ ЕООД.

2. Личните данни, свързани с участие в играта (име и имейл адрес) ще бъдат обработвани с цел установяване на контакт с печелившите участници и предоставяне на обявената награда. Обработването на предоставените лични данни се осъществява на основание съгласие на участника.

3. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани единствено от служители и контрагенти на администратора, пряко ангажирани с провеждането на играта, и няма да бъдат предоставяни на други категории получатели, освен ако предоставянето им не е обусловено от изпълнението на императивни нормативни разпоредби. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън посочените в предходното изречение, трети държави или международни организации. При обработването и съхраняването на личните данни ще бъдат взети всички необходими технически и организационни мерки за адекватно ниво на защита на данните.

4. Личните данни, свързани с участие в играта (име и имейл адрес) ще бъдат съхранявани за законосъобразния срок. Личните данни на спечелилите участници ще бъдат съхранявани за счетоводни и данъчни цели за срок 10 години, считано от 01.01.2023 г., след което ще бъдат унищожени.

5. Всеки участник има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

6. Всеки участник има право на оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

7. Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за участие в играта. Участниците не са длъжни да предоставят личните си данни. Ако личните данни на участник не бъдат предоставени, той няма да може да вземе участие в играта.

VI. РАЗНИ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираното раздаване на награди, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки между страните. При не постигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд в гр. София.

2. С участието си в играта участникът потвърждава приемането на настоящите правила за участие в играта, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната игра.

3. Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на играта във всеки един момент и да изменя и допълва настоящите правила, като промените влизат в сила незабавно след публикуването им в интернет, на адрес https://www.mirtamedicus.com/obshti-usloviya-misiya-zdrave/.