Подобряване на паметта и оросяване на мозъка

Оросяване на мозъка

Оросяването на мозъка и доброто функциониране на паметта, ни позволяват ежедневно да проявяваме вродените и придобитите заложби.

В един толкова наситен, изискващ интензивна мисловна дейност живот, мозъкът трябва да бъде разбран, за да бъде спомогната неговата цялостна функция.

Основни моменти в статията:

Как да се погрижим за подобряване на паметта?

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка - Mirta Medicus

Въпрос, който стресира и облива в паника и депресия всеки втори човек от новото време. Мисловният дискомфорт, загубата на важни мисли, липса на организираност, пропускане на важна информация, хаос, панически атаки и депресии са само сред признаците за проблеми с мисловния процес и натоварване на мозъка. Всичко това може да бъде овладяно като бъдат взети подходящите мерки! Край с паническите атаки по поредния забравен казус, среща или важен детайл, съпътстващ работния процес или личния живот!

Подобрената памет, концентрацията и всички други функции, които има за цел да изпълни дейността на мозъка, са част от нормалния начин на живот. Той е един от най-развитите и богати на функции органи в човешкия организъм. Доброто оросяване на мозъка е важна предпоставка за нормалното му функциониране. Развитието му, подхранването му и процесите му подлежат на промени през целия ход на човешкия живот. Не по-малко трябва да бъдат грижите за мозъка, не по-малко трябва да бъдат упражненията за него в сравнение с всяка друга част от човешкото тяло.

За да не ни изневерява паметта, оросяването на мозъка осигурява неговото правилно функциониране.

Памет и видове памет

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка - Мирта Медикус

Колко често се случва паметта да ви изневери и някакви изминали събития, дати, случки, имена хора и др. да липсват от съзнанието ви? Паметта е онова действие, което мозъкът осъществява. Колкото по-добро е оросяването на мозъка, толкова той функционира по-добре. Това позволява на паметта да осъществи основната си цел – съхраняването на информацията отвъд настоящия момент. Под памет се разбира и психическата система за съхранение. Тя позволява подобно задържане, независимо дали става дума за няколко момента, или за период от време. По своята същност съхраняването на информация от човека се разделя на различни процеси:

 • Кодирането е процес, който селектира определена информация и я превежда или кодира за използване в друг момент. Принципът на действие е подобен на този на компютъра. При поставяне на диск в компютъра, за да бъде получена някаква информация, се извършва т.нар. „въвеждане на информация“. След това тя трябва да се преведе от диска на използваем език или код, за да изпълни дадените му инструкции.
 • Съхранението е вторият процес по поточната линия. Именно той се грижи за задържането на новокодирания обем информация. Често пъти, самото съхранение трая само няколко секунди, а друг път изглежда до живот. Функцията на процеса на съхраняването е да запазва информацията дотогава, докато е необходима.
 • Извличането е третият и последен процес. Кодираната и съхранена вече информация е нужно да се възстанови, за да бъде полезна. Ако не са изминали повече от няколко секунди от виждането на телефонен номер, вероятно няма да има проблем с възпроизвеждането му. Това е така защото процесът включва просто извличане на информация –  бързото и скорошно възпроизвеждане. Поради спецификата на този вид съхраняване на информация, се определя и нейното наименование – мигновена памет. В случай че по време на процеса на извличане има съпътстващи, разсейващи фактори /говор, шум, действие/, опитът по-рано виделият телефонен номер да бъде възпроизведен може да бъде неуспешен. Същото важи и при наизустената информация.

Както става ясно, това е и първият вид памет, останалите имат своите специфики и различни характеристики, а именно:

 • Според преобладаващата психическа активност в дейността: двигателна памет, образна памет, словесно-логична/семантична памет и емоционална памет;

Двигателна памет

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка - Мирта Медикус

Изразява се в свойствата на запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на различните движения и системи от движения. Всеки един човек е роден с двигателна памет и основавайки се на нея развива и усъвършенства двигателните си навици.

Образна памет

Изразява се в съхраняване и възпроизвеждане на образите на обектите, които пряко са въздействали върху сетивните органи. Образната памет бива зрителна, слухова, вкусова, осезателна и обонятелна. Голямо практическо значение на зрителната и слуховата памет, а другите биват интензивно развити при различните професии на всеки човек.

Словесно-логична/семантична памет

Този вид памет се изразява чрез словесно запомняне, съхраняване и възпроизвеждане думите като символичен израз на конкретни образи, както и съвкупност от фактори, които биват логически запомнени, съхранени и възпроизведени по смисъл, базиран на логиката на запомняне. Словесната памет се формира често при социалното развитие на човека, благодарение на образната памет и в тясна връзка с нея. Словесната памет се отличава с точност на възпроизвеждането в зависимост от волята. Същата оказва влияние върху зрителни образи, съхранени в паметта, Тя има роля при подбирането на думите за въпроси изискващи възпроизвеждане и образна информация. Логическото развитие на словесната памет се развива чрез:

 • Отделяне на най-съществената информация;
 • Обобщение, което върви в тясна взаимовръзка с мисленето.

Емоционална памет

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка - Мирта Медикус

Тя е процес на запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на собствените преживявания, които са съпътствани от възпроизвеждане на определено чувство или състояние при повторно въздействие на породилата се ситуация. Емоционалната памет се отключва бързо и бързо формира следите в мозъчната кора, трайността и непроизволното възпроизвеждане.

 • Според продължителността на съхранение: мигновена памет, кратковременна памет, междинна памет, дълговременна памет;

Мигновена памет

съхраняване на информацията в сетивните органи за секунди е първият етап от обработката на постъпващата информация. Формира се като следа, която не се привежда в друга форма на съхраняване, угасва в съзнанието и се губи също толкова бързо, колкото е възникнала. Мигновената памет не се поддава на волево управление и има голяма биологическа и психическа значимост – осигурява цялостното възприемане на света.

Кратковременна памет

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка - Мирта

Този вид памет няма модална специфичност, често пъти е определяна като работна/оперативна и в нея запомнянето, съхраняването и възпроизвеждането на информация може да се управлява. Съхранението ѝ е до 10 минути, а управлението ѝ става чрез последващо повторение и символизация, прекодиране.

Междинна памет

Тя е наричана още буферна, т.к тя съхранява информация в период на кратковременна, докато се появи възможност за привеждане в дълговременна памет. Освобождаването ѝ от информация я смята, че става по време на сън. Обемът ѝ е по-голям от този на кратковременната.

Дълговременна памет

Тя е вид памет, който има неограничен обем и време на съхранение, но достъпността на информацията зависи къде се съхранява. В човешкия мозък има два типа хранилища:

 • Хранилище с произволен достъп, където информацията непрекъснато се преобразува в резултат на жизнения опит на човек и обучението;
 • Хранилище без свободен достъп, където информацията се съхранява без преобразуване на изходното ниво и възпроизвеждането не е произволно.
 • Според характера на целите и усилията на волята: непроизволна и произволна памет

Непроизволна памет

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка

Това е памет, която няма поставена цел за запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на дадена информация и не са проявени никакви волеви условия.

Произволно организирана памет

Памет, която е целенасочена и волево управлявана дейност по запомняне, съхранение и възпроизвеждане на информация. Тя е типично личностна и в повечето случаи е генно заложена.

 •       Според личностното развитие на човека: по обем, по скорост, точност и услужливост

В различните ситуации в човешкия живот се отключва съответния вид памет Почти няма човек, чиито мозък да осигурява само един или два от изброените по-горе видове.

Какви са средствата за подобряване на паметта?

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка

След редица проведени проучвания е доказано, че до 20-25 години, човешката памет се подобрява, а едва след 40 години до 45 годишна възраст човек започва да поддържа едно ниво на своята памет, като съхранява приблизително същия обем информация. След превишаване на 45 годишна възраст, паметта на човек започва да отслабва, в случай че не взема подходящите за подобряване на паметта билки и билкови тинктури.

Усвояване на умение, което да позволи използването на съществуващите резерви в паметта е дори по-важно отколкото да се подхранва нейното развитие. Правилното съчетаване на подходящи билкови продукти за добра грижа при съхранение е от изключителна важност за човешкия живот.

Първият фактор е използването на външна памет.

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка

Външната памет е фиксиране на информацията извън мозъка, най-вече във вид на различни записи (от тефтерче до компютър). Непременно условие: външната памет трябва да е много добре организирана и систематизирана. Не се бойте от това, че може да ви нарекат педант! Външната памет влиза в числото на компенсаторните средства, заменящи липсващите интелектуални способности.

Вторият фактор е правилната организация на паметта:

 • да имате предвид нейните свойства и особености, да усвоите общите принципи на нейното действие.

Как да разберем особеностите на паметта си? За съжаление, засега само със самонаблюдение.

Да предположим, че по-добре усвоявате материала, четейки го наум. Помните как е разпределен текстът в книгата. Плюс това безпогрешно намирате пътя в непознати места, бързо запаметявате лица. Изглежда, при Вас преобладава зрителната памет.

Ако отлично възприемате звукова информация, може да се смята, че имате слухов тип памет.

За двигателната (моторната) памет е характерно бързото и леко усвояване на сложни движения. Хората, които имат такава памет, по-добре попиват информация, ако съпровождат ученето с жестове, ходене, шепот.

Третият фактор е подобряване на паметта.

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка

Съществуват конкретни методи, позволяващи да се подобри паметта. Трудно е да се използва целият обем от съществуващи методи, но е и ненужно. Изберете само тези, които ще бъдат най-ефективни за вас. Те обаче не трябва да са прекалено малко. Ако имате на въоръжение само два-три метода, те най-вероятно постепенно ще се “уморяват” и ще ви служат все по-лошо. Добре ще е, ако усвоите десетина и от време на време ги редувате.

Как да подобрите паметта си?

Лошата памет не като нарушена функция на мозъка, а като липса на внимание. Така че един от ефективните методи за подобряване на паметта са упражненията за концентрация на вниманието. Те действат като “гимнастика за мозъка”, тонизират съзнанието ни и увеличават скоростта, с която се предават сигналите между невроните в мозъчната кора. За да подобрите паметта си, използвайте следните лесни техники. В основата на добрата памет, стои концентрацията, която спомага за пораждане на траен вид памет, който позволява по-дълго съхранение на информацията в мозъка.

Специалистите на Мирта Медикус препоръчват следните съвети:

 1. Поддържайте добрата функция на мозъка си с подхранващи продукти – билки за оросяване на мозъка. Билките са безвредното чудотворно средство за справяне с оросяването на мозъка.
 2. Правете упражнения за памет
  • Концентрирайте се в една точка поне за около 2 минути. Не се разсейвайте, дори ако около вас се случва нещо интересно. По-сложният вариант на това упражнение е да нарисувате една точка върху хартия и да не спирате да я гледате в продължение на 10 – 30 минути. През това време изгонете мислите, които нахлуват в главата ви
  • Бързо хвърлете по едно око на всичко, което виждате около себе си, без да се спирате върху нещо конкретно повече от няколко секунди. Това упражнение помага да забележите много подробности, които преди са ви отбягвали.
  •  Напишете върху бял лист 10 думи, означаващи цвят. Но смисълът на думите и цвета, с който ги пишете, не трябва да съвпадат. Например думата “червен” напишете със зелено, а думата “син” червено. Сега се опитайте бързо и без прекъсване да прочетете имената на цветове, без да обръщате внимание на цвета на думата.
  • Погледнете внимателно снимка, на която има няколко животни, за не повече от 20 секунди. После се опитайте подробно да опишете всичко, което помните – къде е снимана, какви са животните и т.н. Това упражнение тренира визуалната памет.
 1. Освободете мислите с упражнения

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка

Основното в следващите упражнения е да се съсредоточите само и единствено върху броенето. Освободете се от всички други мисли, които се появяват в главата ви.

 • Броене на думи – вземете някое списание, книга или вестник и започнете да броите думите в един параграф. Когато сте готови, отново повторете броенето, за да се уверите, че не сте сгрешили. Когато това вече ви се стори прекалено лесно и бързо, започнете да броите думите е цялата страница. Недейте  да включвате съюзите и притежателните местоимения, за да улесните задачата си.
 • Броене до 100 – седнете с изправен гръб. Затворете очите си и започнете да си представяте числата от 1 до 100 едно по едно. Когато успеете ясно да визуализирате в главата си цифрата 1, кажете си наум „едно“, а след това започнете да мислите за числото 2. Макар да изглежда лесно, всъщност трябва много концентрация, за да мислите само за задачата и за нищо друго. Първият път, когато решите да изпробвате това упражнение, може да стигнете само до 50, а след това постепенно увеличавайте времето за трениране на концентрацията. Можете да броите и от 100 назад, за да не ви стане досадно.

 

Какво представлява “оросяване на мозъка”?

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка

Симптомите, сигнализиращи, че има проблем при оросяването на мозъка са:

 • Замайване;
 • Главоболие;
 • Нарушения в паметта и концентрацията;
 • Нестабилна походка;
 • Апатия и различни депресивни състояния.

Липсата на добро оросяване на мозъка е причина за преждевременно остаряване на главния мозък, за което допринасят заседналият и нездравословен начин на живот, а така също физическото и психическо натоварване.

При първите сигнали за някакъв проблем трябва да се направи своевременна консултация със специалист, който да прецени дали има непълноценно оросяване на мозъка, за да се предотврати рискът от микроинсулти, инсулти, хронична недостатъчност на мозъчното кръвообращение и някои други разновидности на мозъчно-съдовата болест (МСБ).

Билки за оросяване на мозъка и продукти Мирта Медикус

 • Алфа-липоевата киселина е широкоспектърен антиоксидант за поддържане на добра умствена и физическа форма.
 • Аронията има антиоксидантно действие, което предпазва мозъчните клетки и кръвоносните съдове от разнообразни неблагоприятни фактори.
 • Екстрактите от розмарини върбинка подкрепят тонуса на централната нервна система. Спомагат за доброто оросяване на мозъка и способстват за по-бързо възстановяване след поемане на алкохол и потискащи централната нервна система вещества.
 • Азиатската центела е без кофеинов ободряващ фактор, способстващ за уравновесяване функциите на лявото и дясното мозъчно полукълбо  и подпомагащ венозния отток.
 • Гинко билобав листата на растението има две основни групи активни вещества – флавоноиди и терпен-лактони. Флавоноидите директно разширяват най-малките кръвоносни съдове и повишават скоростта на кръвообращението. По този начин се повишава нивото на кислород в кръвоносната система и се стимулира оросяването на мозъка.

Всички тези чудотворни и целебни билки могат да бъдат открити заедно в продуктът на „Мирта Медикус“ – Цефатонин .

Цефатонин (капсули х30) - Памет и мозъчна дейност | Mirtamedicus

До какво води не доброто оросяване на мозъка?

Мозъчен инсулт е най-често регистрираната болест на мозъка с тежки, понякога фатални последици. При инсулт в преобладаващия процент от случаите е засегната средната мозъчна артерия и основна причина за събитието е високото кръвно налягане (evropea.com).

Възможно е също главният мозък да страда от мозъчна атеросклероза, невроза, менингит, енцефалит, сътресение на мозъка, епилепсия, разсеяна склероза, болест на Паркинсон. Причините за тези тежки страдания са различни, както и прогнозите за пациента и начините на тяхното лечение. Важно е да се припомни, че в тази област няма безобидни заболявания и че всеки необичаен симптом, свързан с мозъчните функции и не доброто оросяване на мозъка, трябва да бъде консултиран с лекар.

Храна за мозъка

https://www.mirtamedicus.com/produkt/cefatonin/

Храненето е от изключително значение за мозъчното здраве. Всеки компетентен съвет в тази посока заслужава внимание. Знае се например, че полезни за мозъчната енергия са пълнозърнестите храни – поради високия процент фолиева киселина в тях. Зърнените храни активират кръвоснабдяването – респективно оросяването на мозъка. Съдържащият се в тях селен противодейства на свободните радикали и подкрепя мозъчните функции в качеството си на антиоксидант.

Ето още храни, чиято консумация подобрява оросяването на мозъка и мозъчната активност: риба, орехи, бадеми, боровинки, ягоди, къпини, семки – слънчогледови и тиквени, зелен чай, яйца, домати, авокадо, броколи, червено зеле, патладжан, кисело мляко, натурален шоколад.

Как да поддържате добро оросяване на мозъка?

Подобряване на паметта и оросяване на мозъка

Въпрос, който най-вероятно си задавате още след изброяването на симптомите по-горе. Всъщност, превантивните мерки свързани с оросяване на мозъка са сред основните препоръки. Третирането на мозъка с правилните билкови продукти /т.к. те са безопасни, но чудотворни/, правилен начин на живот и упражнения за ума са сред задължителните неща, които всеки човек, отговорен за здравето си трябва да постигне.

Спазвайки добър хранителен режим не е единственият начин да стимулираме активността и доброто оросяване на мозъка. Има редица начини да го поддържаме в добра форма. Счита се, че решаването на задачи със загадки или подреждането на пъзели е едно много добро упражнение за активиране на мозъчната дейност.

При хората от третата възраст много важно условие за оросяване на мозъка и стимулиране на мозъчната активност са разходките и кратките пътувания. По този начин се сменя обичайната среда и общуването с хора извън семейния кръг. Всяка промяна – срещи с нови хора, опознаване на ново място или нова среда, кара мозъка да работи на по-висока скорост и това е положително.

Психолозите препоръчват за мозъчна гимнастика и т.н. визуализиране: старайте се, ако сте в състояние на принудително бездействие или вечер не можете да заспите, да си представяте хубави случки, спомени от детството – но всичко в подвижни образи, като на кинолента. Положителен ефект върху доброто оросяване на мозъка и мозъчната активност имат физическите упражнения и медитацията.

Всички от семейството на „Мирта Медикус“ апелираме човек да отделя нужното внимание и грижа за своята памет и мозък. Ежедневието е твърде наситено и натоварващо, за да оставяме организма ни сам да се справя и да бъде устойчив на всичко, на което го подлагаме.

(Продуктите на Мирта Медикус можете да намерите в най-близката до Вас аптека.)

Други материали на Мирта Медикус за памет и мозъчна дейност:

13.10 лв.
Гинко-КО (капсули х30)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *